Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie – etap III


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Przebudowa ul. ks. Jana Gałeczki w Chorzowie – etap III”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 4.638.951,58 zł
Wartość dofinansowania: 3.943.108,84 zł
Priorytet VII „Transport”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”
Termin realizacji: 2009 – 2012r.
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy ks. Jana Gałeczki w Chorzowie na odcinku o długości 0,688 km biegnącego od ulicy Górniczej do węzła „Gałeczki” Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ). Projekt ten jest III etapem kompleksowej przebudowy ulicy Jana Gałeczki. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu zarówno na zmodernizowanym odcinku, jak i na całej ulicy. Zwiększy się także komfort użytkowania drogi, poprawi się płynność ruchu,
a przez to skróci czas przejazdu. Polepszy się dostępność do nowych terenów inwestycyjnych, przedsiębiorstw oraz licznych punktów handlowo – usługowych. Stopień degradacji odcinka III oraz jego strategiczne położenie względem DTŚ, wymusza konieczność szybkiej interwencji i dokonania przebudowy z pominięciem etapu II.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu