Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II

loga

Nazwa projektu: "Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II
- Prace przygotowawcze"

Beneficjent: Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Wartość projektu: 10.595.861,77 zł

Wartość dofinansowania: 5.351.026,40 zł

Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”, Działanie 8.2 „Drogi krajowe poza siecią TEN-T”

Termin realizacji: 2007 – 2014r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją dokumentacji dla przyszłego zadania inwestycyjnego pn.” Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom - od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła II”. W ramach dokumentacji projektowej wykonano: dokumentację geodezyjną, geotechniczno-inżynierską, inwentaryzację zieleni, analizy
i prognozy ruchu, wstępny projekt budowlany, operat hydrologiczny i operat do dochodzeń wodno-prawnych, dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (DLD), zestawienie robót, zbiorcze zestawienie kosztów, projekt budowlany, opracowanie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony życia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty wykonawcze, przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie. Ponadto sporządzono dokumentację do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację – ZRiD oraz raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Wykonanie prac przygotowawczych umożliwi przyszłą budowę nowego odcinka DK79
o łącznej długości 8,16 km, której realizację zaplanowano w latach 2016-2018.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

Menu