Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Nazwa projektu: „Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II”
Beneficjent: Miasto Chorzów,
Wartość projektu: 986.900,00 zł
Wartość dofinansowania:  656.504,06 zł
Źródło: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych
Okres realizacji projektu: 2013 – 2014r.

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej trzech terenów o łącznej powierzchni blisko 52 ha, przeznaczonych na inwestycje o charakterze „od podstaw”. W większości jest to zdegradowany obszar typu „brownfield” i z racji swojej charakterystyki oraz posiadanych właściwości, należy do trudno zbywalnych. W wyniku realizacji projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne badania i analizy geotechniczne, które umożliwią wypracowanie skutecznych metod działania, pozwalających na odpowiednie przygotowanie terenu dla celów budowlanych. Interwencja będzie polegała na przywróceniu odpowiedniego sposobu użytkowania terenu zdegradowanego, aczkolwiek atrakcyjnie położonego w dzielnicy Chorzów II, poprzez wykonanie m.in.: kompleksowych badań geotechnicznych oraz badań związanych z zanieczyszczeniem gruntu, oceny stanu infrastruktury technicznej, analizy kosztowej uzbrojenia oraz analizy kosztowej związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, wykonanie studium wykonalności, raportu o barierach inwestycyjnych, opracowania zawierającego informacje
o klimacie inwestycyjnym, opracowania dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej związanej
z zagospodarowaniem terenu pod inwestycje oraz wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
w stosunku do zaproponowanych rozwiązań inwestycyjnych.
Działania zaplanowane w obrębie projektu pozwolą na sformułowanie zupełnie odmiennej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów w zakresie nowo udostępnionego pod inwestycje terenu
w dzielnicy Chorzów II (jako obszaru uporządkowanego, zrewitalizowanego, o uregulowanym stanie własnościowym), zwłaszcza, że inwestorzy wstępnie wyrazili zainteresowanie tym terenem w przypadku poprawy jego stanu.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. poig.gov.pl

tereny zdeg

Menu