raport 2018-03-05

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji – zestawienie liczbowe zarejestrowanych zdarzeń:
a) Udział w bójce
b) Pobicia
c) Zgwałcenia
d) Rozboje
e) Kradzieże 1
f) Kradzieże z włamaniem 2
g) Przestępstwa związane z obrotem narkotykami
h) Wypadki drogowe, w których:
- osób poniosło śmierć
- osób zostało rannych
i) Osób zatrzymanych:
- nietrzeźwych kierujących
- sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
j) Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
k) Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
l) Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki)
m) Interwencje dotyczące osób bezdomnych
n) Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:
a) Zakwalifikowano wykroczenia: 20
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 6
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 6
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 6
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. alkohol.
- określone w aktach prawa miejscowego
b) Przestępstwa: 0
c) Zdarzenia pozostałe: 4
- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej 2
- interwencje dotyczące osób bezdomnych
- interwencje porządkowe w mieście 1
- odłów zwierząt
- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych lub wymagających pomocy lek. 1
- akcja zima
- interwencje pozostałe

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej:
a) Pożarów: 2
Wartość w tys. zł: 10
b) Miejscowych zagrożeń: 3
Wartość w tys. zł: 15
c) Fałszywych alarmów: 0
d) Ogółem zdarzeń: 5
Wartość w tys. zł: 25

4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) Liczba przyjętych zgłoszeń: 2
w tym:
- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:
• Budowlanej:
• Technicznej:
• Drogowej i komunikacyjnej:
- Działania w ramach Akcji Zima
- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne
- Zagrożenia pożarowe
- Wykroczenia
- Przestępstwa
- Inne zagrożenia 2

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
Nie wystąpiły.


4. Niekorzystne warunki meteorologiczne.
Otrzymano Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28, dotyczące możliwości wystąpienia zjawiska marznących opadów na terenie województwa śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 2:00 dnia 06.03.br. do godz. 9:00 dnia 06.03.br.


5. Awarie budowlane.
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenia pożarowe.
Nie wystąpiły.

7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.

III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak.

Opracowała
Służba Dyżurna MCZK