Straż Miejska

Plac Powstańców Śląskich 1

tel. 32 241 61 45 lub 986 czynny całodobowo

Zakres zadań


Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:

            - grzywny i kary z tytułu nałożonych przez funkcjonariuszy mandatów gotówkowych i kredytowanych,

            - opłaty targowe pobierane od handlujących na terenie miasta.

Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków: Planowanie i organizowanie realizacji zadań z dziedziny inwestycji, a dotyczących zakupu radiowozów, monitoringu ppoż. i szybkiego powiadamiania.

Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji zadań:

- prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych,

- nadzorowanie realizacji prac,

- odbiór zrealizowanych umów i zleceń,

- koordynowanie zlecanych prac.

Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:

          - udzielanie asysty przy komisyjnym otwieraniu mieszkań,

          - eksmisje,

          - udzielanie asyst przy ocenie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub inne osoby upoważnione do oceny stanu technicznego budynków i posesji w mieście,

          - udzielanie asyst w przeprowadzanych inspekcjach ppoż.,

          - inne ściśle związane z działalnością statutową Straży Miejskiej.

Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:             

          - ochrona budynku Urzędu Miasta,

          - transport środków finansowych do banku,

          - odwożenie nieletnich do Izby Dziecka,

          - dowóz materiałów administracyjnych z Urzędu Wojewódzkiego.

Straż Miejska działa ponadto w oparciu o Regulamin Straży Miejskiej Miasta Chorzów, nadany odrębną uchwałą Rady Miasta. wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia tj. środków łączności, broni i umundurowania, zakupu pojazdów służbowych oraz innych wydatków związanych z usługami wykonywanymi na rzecz Straży Miejskiej tj. szkoleniem pracowników, opłat radiofonicznych, usług lekarskich i weterynaryjnych, ubezpieczeniem pojazdów.


(wstecz)

Menu