Nagroda Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury
2017-08-30

Zbliża się kolejna edycja Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.  
Propozycje kandydatów do nagrody wraz z uzasadnieniem proszę nadsyłać do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie do dnia 18 września br.
Ogłoszenie laureatów tegorocznej edycji Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury odbędzie się  14 października 2017 roku podczas Miejskiej Inauguracji Roku Kulturalnego w Teatrze Rozrywki.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA

CHORZOWA W DZIEDZINIE KULTURY

 

§ 1

Nagroda przyznawana jest w kategorii osiągnięć twórczych i w kategorii upowszechniania kultury.

§ 2

Nagrody przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji Nagród ds opiniowania kandydatur

do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury zwaną dalej Komisją.

§ 3

1. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne

2. Nagroda przyznawana jest podmiotowi tylko jeden raz.

3. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy.

§ 4

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:

1) instytucje kultury,

2) organizacje pozarządowe, związki twórcze i kulturalne,

3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w imieniu Prezydenta Chorzowa,

4) Komisja Kultury Rady Miasta w Chorzowie,

5) członkowie Komisji ds. opiniowania kandydatur do Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.

6) laureaci poprzednich edycji Nagrody.

§ 5

1. Zgłoszenia do Nagrody dokonuje się przez złożenie wniosku.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody (imię, nazwisko lub nazwa) dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),

2) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, nazwa, adres, telefon kontaktowy),

3) charakterystykę pracy twórczej,

4) opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informacja o całokształcie

dotychczasowej działalności kandydata,

5) informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,

6) uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją,

7) podpis wnioskodawcy.

 § 6

1. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Chorzów, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

(pok. 313), Rynek 1 do dnia 18 września 2017 r.

2. Wniosek złożony lub doręczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

3. Ogłoszenia o terminie składania wniosków oraz Regulamin zamieszcza się na oficjalnej stronie miasta Chorzowa, za pomocą indywidualnych powiadomień i poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej.

4. Obsługę formalną i biurową powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Chorzowie.

§ 7

1. Wnioski o przyznanie Nagrody opiniuje Komisja ds. Opiniowania Nagrody Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury.

2. Członków Komisji corocznie powołuje Prezydent Chorzowa.

3. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa jej składu,

w tym przewodniczący.

4. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.

5. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

6. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków,

2) przedstawienie Prezydentowi propozycji kandydatów do Nagrody w wyniku tajnego głosowania.

 

7. Członek Komisji, który pozostaje z kandydatem do Nagrody w stosunku prawnym

lub faktycznym, zostaje wyłączony z głosowania.

8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba spokrewniona lub spowinowacona

z kandydatem.

 § 8

1. Nagrodą Prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury jest miniatura rzeźby fontannowej Teodora Kalidego "Chłopiec z łabędziem" wg. projektu Stanisława Pietrusy, oraz nagroda pieniężna.

2. Wysokość nagrody pieniężnej corocznie ustala Prezydent Miasta i jest jednakowa dla wszystkich nagrodzonych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania żadnej Nagrody, bez podania przyczyny.

 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć